O nas

V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajamo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere študentov in diplomantov ter dijakov, ustrezno iskanje zaposlitve ter njihov enostavnejši prehod na trg dela. Več o ponudbi.

Univerza v Mariboru je v letu 2016 v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Krepitev  enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,  izpopolnjevanje  znanj,  spretnosti in  kompetenc  delovne  sile  ter spodbujanje  prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (V nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi: http://www.eu-skladi.si/.

Pred tem, v obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015, je Karierni center Univerze v Mariboru deloval v sklopu projekta »Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 pa v sklopu projekta z naslovom »Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru«, ki sta bila prav tako sofinancirana iz omenjenih virov.

 

   Vodja projekta: mag. Andreja Nekrep, pomočnica glavnega tajnika za raziskovalno dejavnost, mednarodne projekte in razvoj.

 

V nadaljevanju je navedena vizija Kariernega centra UM in aktivnosti projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«
 

Vizija Kariernega centra UM

Vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic, ter predstavlja za študente, diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti poleg študija in raziskovanja spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo dejavnost  v podporo celostnemu razvoju kariere, iskanju zaposlitve, sodelovanju in povezovanju s ključnimi deležniki v okolju , predvsem pa delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja pomemben sklop dejavnosti centra.
 

Aktivnosti projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«

(1) razvijali in implementirali nove, inovativne koncepte, pristope, storitve, vsebine in orodja za bodoče študente, študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, kot so svetovalne aktivnosti za celovito obravnavo z najsodobnejšimi, mednarodno primerljivimi pristopi in metodami dela za večjo učinkovitost, (e-)karierni načrt, e-mesečnik KC UM, vgraditev in standardizacijo informacij o aktivnostih KC UM v akademskem informacijskem podsistemu ipd., ter se aktivno povezovali in sodelovali z delodajalci preko nadgrajene Karierne tržnice, ankete o zaznanih kompetencah študentov/diplomantov in potreb trga dela ter drugih oblik sodelovanja.

(2) izmenjevali izkušnje, rezultate in dobre prakse s kariernimi centri/svetovalci ter drugimi institucijami, ki delujejo na področju karierne orientacije, z namenom izboljšanja kakovosti storitev karierne orientacije za študente na vseh stopnjah študija, hkrati pa širili mrežo potencialnih delodajalcev in partnerjev.

(3) krepili vezi na mednarodni ravni, in sicer s kariernimi centri tujih univerz, posredno pa tudi s tujimi potencialnimi delodajalci. Hkrati bomo omogočali celostno strokovno podporo študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija pri iskanju praktičnega usposabljanja doma in v tujini ter jih opremili s kompetencami, ki jih zahteva trg dela in pripravili na učinkovito delovanje v delovnih okoljih.

(4) vzpostavili celovit, informacijsko podprt sistem identificiranja in spremljanja slovenskih in tujih delodajalcev, ki bodo pripravljeni sodelovati s študenti glede praktičnega usposabljanja ali v smeri zaposlitve.

(5) študentom nudili usposabljanja, s katerimi jim bo omogočeno na študijski praksi v tujini pridobljene kompetence ustrezno umestiti v samopredstavitev pri potencialnih delodajalcih in življenjepis. Vsem ključnim deležnikom bomo zagotovili enake možnosti za sodelovanje v aktivnostih KC UM. V vseh sklopih aktivnosti se bomo še posebej osredotočali na osebe s posebnimi potrebami in omejenimi možnostmi s tem, da bosta vsebina in izvedba aktivnosti prilagojeni njihovim potrebam ter omejitvam.

Povežite se z nami