O nas

V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajamo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere študentov in diplomantov ter dijakov, ustrezno iskanje zaposlitve ter njihov enostavnejši prehod na trg dela. Več o ponudbi.

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi:  http://www.eu-skladi.si/.

Pred tem, v obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015, je Karierni center Univerze v Mariboru deloval v sklopu projekta »Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 v sklopu projekta z naslovom »Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru«, v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 pa v sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«, ki so bili prav tako sofinancirani iz omenjenih virov.

 

   Vodja projekta: mag. Andreja Nekrep, pomočnica glavnega tajnika za raziskovalno dejavnost, mednarodne projekte in razvoj.

 

V nadaljevanju je navedena vizija Kariernega centra UM in aktivnosti projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«.

Vizija Kariernega centra UM

Vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic, ter predstavlja za študente, diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti poleg študija in raziskovanja spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo dejavnost  v podporo celostnemu razvoju kariere, iskanju zaposlitve, sodelovanju in povezovanju s ključnimi deležniki v okolju , predvsem pa delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja pomemben sklop dejavnosti centra.
 

Aktivnosti projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«

(1) Sodelovali bomo z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnih skupin, to je s študenti s posebnim statusom, s študenti s posebnimi potrebami, s študenti v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, s študenti, ki so podvrženi nasilju, s študenti s skrbstvenimi obveznostmi, s študenti z drugimi osebnimi okoliščinami in z drugimi netradicionalnimi skupinami študentov. Te institucije bodo prispevale k uspešnemu delu Univerze v Mariboru s posebnimi skupinami študentov, prispevale bodo k ozaveščanjem ter podpori na kariernem področju in širše za vse skupine študentov, dijakov in diplomantov, ne glede na individualne razlike in situacije, v katerih so se znašli.
(2) Organizirali bomo dogodke, namenjene izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks kot odziv izobraževalnega sistema na potrebe trga dela in pričakovanj mladih, na katerih bodo predstavljena spoznanja in rezultati operacije predstavnikom ciljnih skupin in širši javnosti v slovenskem prostoru. Na dogodkih bomo ozaveščali o pravicah in obveznostih v okviru posebnega statusa, o posebnih potrebah in ostalih okoliščinah, ki jih imajo dijaki, ko vstopajo v visokošolski zavod, se povezovali s potencialnimi delodajalci ter ob koncu projekta predstavili spoznanja in rezultate.
(3) Študente bomo ozaveščali o pomembnosti enakopravne obravnave študentov in drugih ciljnih skupin. Organizirali in izvedli bomo dogodke, na katerih bodo študenti dobili informacije o problematiki posebnih skupin študentov ter tudi njih spodbudili k delovanju v smeri strpnosti in pomoči drugim, kot tudi razprave s strokovnjaki. Vzpostavili bomo Svetovalno točko, kjer bodo dostopne informacije za podporo študentom posebnih skupin, hkrati pa za ozaveščanje o drugačnosti. Promovirali bomo pomen enakopravnosti in enakopravne obravnave vseh študentov ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali socio-ekonomski položaj. Omenjeno tematiko bomo vključevali tudi v tekoče aktivnosti KC UM.
(4) Usposabljali in izobraževali se bomo s področja podpore študentom posebnih skupin, da bomo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin, tudi dijakom in  diplomantom, ter prispevali k promociji inkluzivne klime na Univerzi v Mariboru.
(5) Vzpostavili bomo mrežo posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj in posredovanja znanj zaposlenim na Univerzi v Mariboru.
(6) Vzpostavili bomo sistem za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori, ki se bo razvijal v okviru imenovane delovne skupine.
(7) Prizadevali si bomo prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo, ter jih podpreti na najbolj ustrezen način. Izvajali bomo dodatne aktivnosti v podporo posebnim skupinam študentom. V te namene bomo izvajali brezplačna individualna svetovanja, vzpostavili bomo enotno vstopno točko za študente posebnih skupin (Svetovalna točka), vzpostavili bomo tudi klepetalnico, v kateri bomo odgovarjali na vprašanja študentov, organizirali in izvedli delavnice, okrogle mize, srečanja, predavanja in predstavitve, kjer si bodo lahko udeleženci izmenjali izkušnje, ozaveščali študente o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov, sodelovali s svetovalnimi delavci na srednjih šolah. Navedene aktivnosti bodo na razpolago tudi dijakom in diplomantom. Pri podpornih aktivnostih bomo sodelovali z institucijami, ki imajo znanja s področja dela z mladimi s posebnimi potrebami.

Povežite se z nami