O nas

V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajamo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere študentov in diplomantov ter dijakov, ustrezno iskanje zaposlitve ter njihov enostavnejši prehod na trg dela. Več o ponudbi.

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi:  http://www.eu-skladi.si/.

Pred tem, v obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015, je Karierni center Univerze v Mariboru deloval v sklopu projekta »Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 v sklopu projekta z naslovom »Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru«, v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 pa v sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru«, ki so bili prav tako sofinancirani iz omenjenih virov.

 

   Vodja projekta: mag. Andreja Nekrep, pomočnica glavnega tajnika za raziskovalno dejavnost, mednarodne projekte in razvoj.

 

V nadaljevanju je navedena vizija Kariernega centra UM in aktivnosti projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«.

Vizija Kariernega centra UM

Vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic, ter predstavlja za študente, diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti poleg študija in raziskovanja spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo dejavnost  v podporo celostnemu razvoju kariere, iskanju zaposlitve, sodelovanju in povezovanju s ključnimi deležniki v okolju , predvsem pa delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja pomemben sklop dejavnosti centra.
 

Aktivnosti projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«

(1) Sodelovali bomo z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnih skupin, to je s študenti s posebnim statusom, s študenti s posebnimi potrebami, s študenti v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, s študenti, ki so podvrženi nasilju, s študenti s skrbstvenimi obveznostmi, s študenti z drugimi osebnimi okoliščinami in z drugimi netradicionalnimi skupinami študentov. Te institucije bodo prispevale k uspešnemu delu Univerze v Mariboru s posebnimi skupinami študentov, prispevale bodo k ozaveščanjem ter podpori na kariernem področju in širše za vse skupine študentov, dijakov in diplomantov, ne glede na individualne razlike in situacije, v katerih so se znašli.
(2) Organizirali bomo dogodke, namenjene izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks kot odziv izobraževalnega sistema na potrebe trga dela in pričakovanj mladih, na katerih bodo predstavljena spoznanja in rezultati operacije predstavnikom ciljnih skupin in širši javnosti v slovenskem prostoru. Na dogodkih bomo ozaveščali o pravicah in obveznostih v okviru posebnega statusa, o posebnih potrebah in ostalih okoliščinah, ki jih imajo dijaki, ko vstopajo v visokošolski zavod, se povezovali s potencialnimi delodajalci ter ob koncu projekta predstavili spoznanja in rezultate.
(3) Študente bomo ozaveščali o pomembnosti enakopravne obravnave študentov in drugih ciljnih skupin. Organizirali in izvedli bomo dogodke, na katerih bodo študenti dobili informacije o problematiki posebnih skupin študentov ter tudi njih spodbudili k delovanju v smeri strpnosti in pomoči drugim, kot tudi razprave s strokovnjaki. Vzpostavili bomo Svetovalno točko, kjer bodo dostopne informacije za podporo študentom posebnih skupin, hkrati pa za ozaveščanje o drugačnosti. Promovirali bomo pomen enakopravnosti in enakopravne obravnave vseh študentov ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali socio-ekonomski položaj. Omenjeno tematiko bomo vključevali tudi v tekoče aktivnosti KC UM.
(4) Usposabljali in izobraževali se bomo s področja podpore študentom posebnih skupin, da bomo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin, tudi dijakom in  diplomantom, ter prispevali k promociji inkluzivne klime na Univerzi v Mariboru.
(5) Vzpostavili bomo mrežo posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj in posredovanja znanj zaposlenim na Univerzi v Mariboru.
(6) Vzpostavili bomo sistem za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori, ki se bo razvijal v okviru imenovane delovne skupine.
(7) Prizadevali si bomo prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo, ter jih podpreti na najbolj ustrezen način. Izvajali bomo dodatne aktivnosti v podporo posebnim skupinam študentom. V te namene bomo izvajali brezplačna individualna svetovanja, vzpostavili bomo enotno vstopno točko za študente posebnih skupin (Svetovalna točka), vzpostavili bomo tudi klepetalnico, v kateri bomo odgovarjali na vprašanja študentov, organizirali in izvedli delavnice, okrogle mize, srečanja, predavanja in predstavitve, kjer si bodo lahko udeleženci izmenjali izkušnje, ozaveščali študente o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov, sodelovali s svetovalnimi delavci na srednjih šolah. Navedene aktivnosti bodo na razpolago tudi dijakom in diplomantom. Pri podpornih aktivnostih bomo sodelovali z institucijami, ki imajo znanja s področja dela z mladimi s posebnimi potrebami.

Pilotni projekt: »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti« 

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Cilj pilotnega projekta v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 je vzpostavitev enotne virtualne vstopne točke Univerze v Mariboru (UM) za delodajalce in razvoj inovativnih oblik sodelovanja med študenti in delodajalci za učinkovito zaznavanje, prilagajanje in odzivnost UM spreminjajočim se potrebam trga dela na izbranih področjih izobraževalnih in drugih dejavnosti, upoštevajoč načela zelenega in digitalnega prehoda v Družbo 5.0.  

Aktivnosti pilotnega projekta obsegajo:  

  1. Vzpostavitev enotne virtualne vstopne točke za delodajalce z izvajanjem celovite strokovne podpore in svetovanjem študentom in delodajalcem po načelu vse na enem mestu (enotna vstopna točka). 
  2. Vzpostavitev informacijske aktivne baze delodajalcev in študentov z namenom zagotavljanja aktivnega mreženja, kot sistem za evidentiranje, spremljanje in vrednotenje procesov dela med udeleženci. 
  3. Celovito analizo potreb delodajalcev z vidika zaznav vrzeli med pridobljenimi in potrebnimi/želenimi kompetencami, kjer bo izvedenih več različnih oblik analiz za zaznavanje vrzeli in napovedovanje smernic želenih/potrebnih kompetenc za zaposljivost študentov in diplomantov na trgu dela v prihodnje. 
  4. Razvoj inovativnih oblik sodelovanja študentov, izobraževalcev in delodajalcev za zmanjšanje razkoraka med dejanskimi in pričakovanimi znanji/kompetencami. 
  5. Pilotne izvedbe inovativnih oblik sodelovanja študentov, izobraževalcev in delodajalcev, ki predstavljajo: 
  • Izvedbo inovativnih sodelovanj in reševanj realnih problemov z elementi prepletanja različnih študijskih in delovnih področij v domačem in internacionalnem okolju, kjer bodo skupine študentov različnih študijskih področij v sodelovanju z delodajalci in v obliki krajše vključenosti v delovno okolje reševale zahtevne strokovne in delovne probleme domačih in tujih delodajalcev s poudarkom na digitalnih in zelenih vsebinah. 
  • Izvedbo novo razvite učne enote z vključenimi vsebinami, vezanimi na razvoj pričakovanih kompetenc s strani delodajalcev in digitalnega ter zelenega prehoda, kjer bodo študentje krepili kompetence, ki bodo s strani delodajalcev prepoznane kot ključne za prehod na trg dela, uspešno delovanje v delovnem okolju, vključno s kompetencami, ki se navezujejo na zeleni prehod in digitalizacijo. 
  • Izvedbo krajših, inovativnih izobraževanj za krepitev ključnih kompetenc s področja zahtev trga dela in zelenega ter digitalnega prehoda, kjer se bodo imeli možnost vključiti študenti in diplomanti različnih visokošolskih programov in ostali zainteresirani (npr. osipniki, kandidati s srednješolsko izobrazbo, ki bi želeli okrepiti kompetence). S tem bodo povečali svojo odpornost na spremembe trga dela, kar bo prispevalo k dvigu ravni kompetenc na ravni celotne družbe. Posamezniki, ki bodo opravili ta izobraževanja, bodo pridobili mikrodokazila na osnovi celostnega sistema poznavanja mikrodokazil na UM.  

Z zgoraj predstavljenimi pilotnimi projektnimi aktivnostmi se bo dosegalo učinke operativnih ciljev prenove visokošolskega strokovnega izobraževanja s področij zelenega in digitalnega prehoda ter vseživljenjskega učenja z mikrodokazili.  

S povezovanjem z delovnimi okolji in promocijo krepitve kompetenc si bomo v projektu prizadevali, da bodo deležniki prepoznali pomen izobraževanja in prepoznali potencialne poklice prihodnost (tudi STE(A)M), kar jih bo predvidoma spodbudilo k dodatnemu izobraževanju in pravočasnemu zaključku študija. Z aktivnostmi bomo prispevali k cilju na ravni slovenskega visokošolskega sistema, da bodo v prenovljene kurikulume vključene vsebine, ki bodo študente opremile s kompetencami za zelen in digitalni prehod v Družbo 5.0.  

Na strateški ravni bo ob krepitvi kompetenc deležnikov, ki bodo izhajale iz celovite analize potreb delodajalcev, na področju digitalizacije in zelenega prehoda v realnem delovnem okolju ter vzpostavitve enotne digitalne vstopne točke za delodajalce, izboljšana prilagodljivost, odzivnost in dostopnost teh storitev za deležnike iz Slovenije in mednarodnega prostora. Hkrati bo z digitalizacijo porabljeno manj energije in surovin, kar bo vodilo do razvoja visoko-zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema. 

Koordinator pilotnega projekta je Matej Kosi Hederih (.(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)). 

Povežite se z nami