Pravni vidiki zaposlovanja

Pogodba o zaposlitvi
Pogodbo o zaposlitvi, ki jo boste podpisali z delodajalcem, natančno in temeljito preberite.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • Podatke o pogodbenih strankah, z navedbo njihovega prebivališča oziroma sedež;
 • Datum nastopa dela;
 • Naslov delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati, kraj opravljanja dela;
 • Čas trajanja delovnega razmerja;
 • Določila o izrabi delovnega dopusta; če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, pa tudi natančno določilo o tem ali gre za delo s polnim ali krajšim delovnim časom;
 • Določilo o delovnem času in njegovi razporeditvi;
 • Določilo o znesku osnovne plače, ki delavcu pripada za opravljeno delo po pogodbi in morebitnih drugih plačilih;
 • Določilo o plačilnem obdobju, o plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače;
 • Določilo o letnem dopustu in o načinu določanja letnega dopusta;
 • Dolžino odpovednih rokov;
 • Navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca.

Pogodba o zaposlitvi se načeloma sklepa za nedoločen čas, vendar se delodajalci tega v praksi iz različnih razlogov pogosto ne držijo.

Kdaj je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas? Zakon te primere izrecno navaja, izpostavljamo pa najpomembnejše:

 • Če gre za izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas;
 • Če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
 • Če gre za začasno povečan obseg dela;
 • Za opravljanje projektnega dela;
 • V primeru zaposlitve poslovodnih oseb.

Poskusna doba
Delodajalec in delavec se v pogodbi o zaposlitvi lahko dogovorita tudi za poskusno delo, pri čemer takšno delo ne sme trajati več kot šest mesecev. V času poskusnega dela lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom. Če delodajalec ugotovi, da delavec poskusnega dela ni opravil uspešno, mu lahko od poteku poskusnega dela izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Pripravništvo
Z zakonom ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, in sicer ustrezno vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Pripravništvo načeloma ne sme trajati več kot eno leto, izjemo od tega načela lahko predpiše zgolj poseben zakon. Pripravništvo ni povsod obvezno. Predpisano je le tam, kjer je zaradi narave dela ali dejavnosti ali poklica to smiselno ali utemeljeno. Pripravništvo se lahko opravlja tudi prostovoljno (volontersko pripravništvo).

Pogodba o delu
Pogodbo o delu oziroma podjemno pogodbo ureja Obligacijski zakonik (OZ-UPB, Uradni list RS št. 97/2007, str. 13125). Sklene se med dvema strankama: podjemnikom in naročnikom. Podjemnik se zaveže, da bo za naročnika opravil določeno delo, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno delo ali umsko delo, naročnik pa mu je za to dolžan plačati dogovorjeno plačilo.

Več o pogodbi o delu najdete na naslednjih povezavah:
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/dohodek_iz_drugega_pogodbenega_razmerja/podjemna_pogodba_z_delodajalcem_davcna_obravnava_dohodka/

Povežite se z nami