Načrtovanje kariere

Kariera predstavlja zaporedje dela in aktivnosti, ki vključujejo elemente napredovanja, samouresničevanja in osebnostnega razvoja v določenem obdobju. Ali bo uspešna in v kolikšni meri je odvisno od osebnostnih lastnosti, sposobnosti, veščin, spretnosti, strokovnosti, vrednot in določanja ciljev.

Pomemben prehod na poti iz mladosti v odraslost predstavlja zaposlitev. Gre za načrtovanje karierne poti, ki obsega odločanje za poklic, izbiro šolanja in iskanje ustrezne zaposlitve. Tak prehod pomeni prevzemanje odgovornosti za lasten profesionalni karierni razvoj, ne nazadnje tudi materialno samostojnost in varnost, pri čemer je mejna točka zaposlitev. V interesu celotne družbe je, da mladi odkrijejo poklic, ki je v skladu z njihovimi interesi, sposobnostmi, s stanjem na trgu dela ter da ob zaključku šolanja kar najhitreje dobijo zaposlitev, ki jim zagotavlja lastni razvoj potencialov oziroma poklicno uspešnost.

Uspeh vaše poklicne poti je v veliki meri odvisen od učinkovitega iskanja potencialnih delodajalcev (tudi če nimajo razpisanega delovnega mesta), pisanja kompleksnega življenjepisa, v katerem navajate vsa formalno in neformalno pridobljena znanja, zaposlitvenega razgovora, kasneje pa tudi od uspešnega uvajanja na delovnem mestu in vseživljenjskih izobraževalnih aktivnosti, z namenom spopolnjevanja tudi po končanem študiju, s čimer si širite spekter možnosti zaposlitve.

Izpolnite svoj karierni načrt

 

Viri:

Nahtigal R., Mihalič R., Karierni načrti v podjetju Planika, Management in Evropska unija, V: Zbornik 21. Znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Moderna organizacija, Kranj, 2002.
Dubois D., The 7 stages of ones career, Training & Development, 2000.
 

Povežite se z nami