15. april 2020

V KC UM varujemo osebne podatke tudi na on-line dogodkih in kariernih svetovanjih

Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki[1]

1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo ter osebni podatki posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na operacijah, sofinanciranih iz sredstev ESS

Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih/slušateljih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, vrednotenje, preverjanje in zagotavljanje skladnosti operacij s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način vsi, ki so udeleženi v izvajanju  evropske kohezijske politike, zagotavljajo učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih) sredstev.

EU zakonodaja Republiki Sloveniji v zvezi s porabo EU sredstev v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 med drugim določa obveznost spremljanja, vrednotenja in upravljalnih preverjanj operacij, za kar je potrebno pridobiti ustrezna dokazila o upravičeni porabi sredstev pri doseganju ciljev in kazalnikov operacije (vključno z osebnimi podatki o udeležencih/slušateljih). V  ta namen se pri operacijah, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike (v nadaljevanju: EKP) v programskem obdobju 2014–2020, na podlagi Liste prisotnosti zbira tudi podatke o udeležencih/slušateljih, navedenih v tč. I Liste prisotnosti, ker Lista prisotnosti predstavlja dokazilo o upravičenem strošku in izdatku. Udeleženci/slušatelji morajo za sodelovanje na operaciji, ki se sofinancira iz sredstev EKP, izpolniti Listo prisotnosti v tč.I.

2. Upravljavci osebnih podatkov[2]

Naziv in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravičenec): Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, e-naslov: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar ta obstaja): Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, e-naslov: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)

Za zbiranje podatkov od udeležencev/slušateljev je skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in upravičencem, odgovoren upravičenec operacije, sofinancirane iz sredstev EKP, ki podatke zbira, obdeluje in posreduje v obdelavo na ministrstvo. Upravičenec osebne podatke udeležencev/slušateljev hrani pri sebi v fizični obliki ter vnese v informacijski sistem Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: organ upravljanja). Upravičenec je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov udeležencev/slušateljev, in sicer na način, določen z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov.

Ministrstvo podatke o udeležencih/slušateljih obdeluje in posreduje v okviru spremljanja izvajanja in upravljalnih preverjanj operacije po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013. Organ upravljanja podatke o udeležencih/slušateljih obdeluje v okviru upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, predvsem preverjanja na kraju samem.

Nad izvajanjem operacije se izvaja tehnični, administrativni in finančni nadzor tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora operacije ter vpogled v dokumentacijo (vključno z osebnimi podatki udeleženca/slušatelja) v vsaki točki operacije ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, 9. in 10. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 s spremembami) in nacionalnih predpisov, ki urejajo javne finance. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter s strani njihovih pooblaščencev.

3. Pravice posameznika v zvezi z danimi osebnimi podatki

Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v pravu Unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec.

4. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju zavezan po 140. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije (vključno z osebnimi podatki udeležencev/slušateljev) v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov s strani Republike Slovenije Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.

Osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                          

[1] Upravičenec po potrebi dopolni listo prisotnosti z informacijami, ki jih je dolžan zagotoviti po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko upravičenec poda tudi v drugačni obliki (npr. na ločenem listu za vsakega udeleženca/slušatelja posebej, pri čemer mora vanj vključiti vse informacije po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov).

[2] V okviru evropske kohezijske politike skladno z 8. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 s spremembami) nastopa več udeležencev evropske kohezijske politike, zaradi česar obdelava osebnih podatkov poteka na več ravneh, in sicer na ravni upravičenca, ministrstva kot posredniškega organa in organa upravljanja. Upravljavca osebnih podatkov, ki jih upravičenec pridobi od posameznikov v okviru izvajanja operacije, sta poleg upravičenca skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov tudi ministrstvo kot posredniški organ in organ upravljanja, pri čemer so vsak za svoj namen upravljavci osebnih podatkov: upravičenec za namen izvajanja in sofinanciranja operacije, ministrstvo za namen spremljanja, vrednotenja in upravljalnih preverjanj operacije ter organ upravljanja za namen upravljalnih preverjanj, predvsem preverjanja na kraju samem. Nameni, za katere se osebni podatki po tej listi prisotnosti obdelujejo, so podrobneje opredeljeni v tč. 2 teh informacij.

 

Information on the rights of data subjects[1]

1. The purposes for which the personal data is processed, the legal basis for its processing as well as personal data of individuals participating in operations co-financed from ESF funds

The underlying purpose of collecting data on participants under the operations of the European cohesion policy is monitoring, evaluating, verifying and assuring compliance with the objectives of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. In this way, all participants in the implementation of the European cohesion policy guarantee efficient, transparent and target-oriented use of public (EU and national) funds.

Regarding the spending of EU funds, pursuant to EU legislation, namely to Articles 27, 54, 96 and 125 of the Regulation (EU) No 1303/2013, the Republic of Slovenia is obliged to monitor, evaluate and carry out

 

2. Controllers of the processing of personal data[2]

Name and contact details of the controller of the processing of personal data (hereinafter: Beneficiary): University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, e-mail: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)

Contact details of the Data Protection Officer (if existent): Assist. Prof. Miha Dvojmoč, PhD, Faculty of Criminal Justice and Security of the University of Maribor, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, e-mail: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)

In accordance with the co-financing contract concluded between the Ministry of Education, Science and Sport (hereinafter: Ministry) and the Beneficiary, the Beneficiary of the operation co-financed from ECP funds is responsible for collecting data from participants, its processing and submission to the Ministry for processing. The Beneficiary keeps personal data of participants in physical form, entering it in the information system of the Government Office for Development and European Cohesion Policy (hereinafter: managing authority). The Beneficiary is obliged to ensure adequate procedures and adopt measures for the protection of personal data of participants as determined with the applicable legislation in the field of personal data.

The Ministry is processing and submitting data on participants as part of implementation monitoring and management verifications of the operation pursuant to Article 125 of the Regulation (EU) No 1303/2013. The managing authority processes data on participants as part of management verifications pursuant to Article 125 of the Regulation (EU) No 1303/2013, especially on-the-spot verifications.

The operation implementation is subject to technical, administrative and financial supervisions in a way that allows operation supervisions at any time as well as access to documents (including personal data of the participant) in every stage of the operation taking into account, mutatis mutandis, Article 140 of the Regulation (EU) No 1303/2013, Article 9 and 10 of the Decree on the use of European Cohesion Policy funds in the Republic of Slovenia in the 2014–2020 Programming Period for the "Investment for Growth and Jobs" goal (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 29/15 with amendments) and national regulations governing public finance. Control is exercised by the Ministry, the managing authority, the certifying authority, the audit authority and other supervisory authorities of the Republic of Slovenia involved in the implementation, management, supervision and auditing of operations under the Operative programme for the implementation of the European Cohesion Policy in the period 2014-2020, representatives of the European Commission, the European Court of Auditors and the Court of Audit of the Republic of Slovenia as well as by their representatives.

3. Rights of individuals regarding the provided personal data

Each individual has the right to personal data deletion (e.g. if there is no longer a legal basis in EU law and the law of the Republic of Slovenia for its processing and storage), the right to demand access to personal data or its correction, the right to require limitation of personal data processing and the right to submit a complaint against the controllers to the supervisory body. The supervisory body in the Republic of Slovenia is the Information Commissioner.

4. Personal data retention period or when not otherwise possible, criteria to be used for determining this period.

In accordance with the co-financing contract and pursuant to Article 140 of the Regulation (EU) No. 1303/2013, the Beneficiary is committed to ensure access to all documents on operation expenses (including personal data of the participants) in the period of at least two years from 31 December after submitting the statements of accounts by the Republic of Slovenia to the European Commission, containing final expenses of the finished operation. After the concluded operation, the Ministry shall inform the Beneficiary on the exact date for documentation retention in writing.

Personal data shall be kept in the territory of the Republic of Slovenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] If necessary, the Beneficiary completes the Attendance list with information he is obliged to provide pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation. Information on the rights of data subjects may be provided in a different manner (e.g. on a separate sheet of paper for each participant, provided that all information pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation is included).

[2] As part of the European Cohesion Policy pursuant to Article 8 of the Decree on the use of European Cohesion Policy funds in the Republic of Slovenia in the 2014–2020 Programming Period for the "Investment for Growth and Jobs" goal (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 29/15 with amendments) there are several participants involved in the European Cohesion Policy, which is why the processing of personal data is carried out on several levels, that is on the level of the Beneficiary, the Ministry as the intermediate body and the managing authority. Besides the Beneficiary, the controllers of processing of personal data which the Beneficiary obtains from individuals as part of the operation implementation are pursuant to the General Data Protection Regulation the Ministry as the intermediate body and the managing authority, each of them controllers of processing of personal data for their own purpose: the Beneficiary for the purpose of implementing and co-financing the operation, the Ministry for the purpose of monitoring, evaluating and carrying out management verifications of the operation and the managing authority for the purpose of management verifications, especially on-the-spot verifications. Purposes, for which personal data is processed according to this Attendance List, are further specified in Point 2 of this Information.

Povežite se z nami