13. januar 2023

V KC UM varujemo osebne podatke tudi na on-line dogodkih in kariernih svetovanjih

Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki[1]

S podpisom soglašate, da se osebni podatki (ime in priimek, fakulteta študija) obdelujejo v namen beleženja števila udeležencev na dogodkih, ki jih organizira Karierni center Univerze v Mariboru.

Kot posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, imate pravico da:

- zahtevate vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podate ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerza v Mariboru, Karierni center Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor ali elektronskim sporočilom na naslov .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov).

- vložite pritožbo pri nadzornemu organu, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Podatki se obdelujejo zgolj v zgoraj opredeljene namene in se hranijo za obdobje 2 let. Dani osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).

Pooblaščena oseba Univerze v Mariboru je doc. Dr. Miha Dvojmoč (.(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)​).  

Information on data subjects’ rights[1]

By signing, you consent to the processing of your personal data (name and surname, faculty of study) for the purpose of recording the number of participants at events organized by the Career Centre of the University of Maribor.

As an individual whose personal data are processed, you have the right to:

- require access to your personal data, its correction, blocking, deletion or limitation of the processing of your personal data or to lodge an objection against the processing and portability of your personal data in writing to the following address: Univerza of Mariboru, Karierni center Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor or .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov),

- lodge a complaint with the supervisory authority if you believe that the processing of your personal data is in breach of the General Data Protection Regulation.

The data are processed solely for the purposes defined above and kept for a period of 2 years. The submitted personal data are processed and protected in accordance with the Personal Data Protection Act (Official Gazette the Republic of Slovenia, No. 94/2007) and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union L 119, 4 May 2016, pp. 1–88).

The authorised person of the University of Maribor is doc. Dr. Miha Dvojmoč (.(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)).

Povežite se z nami