Splošni pogoji uporabe spletne strani Kariernega centra Univerze v Mariboru

1. Uporabljeni pojmi

Študent je oseba, ki je vpisana na redni, izredni, dodiplomski ali podiplomski študij na katerikoli fakulteti Univerze v Mariboru (v nadaljnjem besedilu UM).

Diplomant je oseba, ki je uspešno zaključila dodiplomski ali podiplomski študij na katerikoli fakulteti UM.

Delodajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki nudi prakso študentom dodiplomskega ali podiplomskega študija ali zaposlitev diplomantom. Delodajalec lahko  objavi tudi temo seminarske, diplomske, magistrske, doktorske ali druge naloge.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletne strani Kariernega centra Univerze v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: KC UM) in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani KC UM in zamenjajo obstoječe.

2. Karierna tržnica KC UM

Karierna tržnica je podstran KC UM, namenjena študentom UM, diplomantom UM ter delodajalcem.

2.1 Storitve Karierne tržnice KC UM:

Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi spletna stran KC UM, in obsegajo:

 • vpis  krajše predstavitve glede delovnih izkušenj in drugih znanj, veščin ter kompetenc, ki so lahko aktualne za potencialnega delodajalca v bazo  KC UM,
 • iskanje po oglasih prostih delovnih mest, študentskih del in praks, objavah tem diplomskih, seminarskih, magistrskih, doktorskih ter drugih nalog,
 • objave zaposlitvenih oglasov,
 • objave prostih mest za prakso študentov in študentskih del,
 • objave tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog, 
 • selekcijo in arhiviranje oglasov prostih delovnih mest, študentskih del in praks ter tem diplomskih, magistrskih, doktorskih, seminarskih in drugih nalog,
 • iskanje po bazi krajše predstavitve glede delovnih izkušenj in drugih znanj, veščin ter kompetenc, ki so lahko aktualne za potencialnega delodajalca v bazo KC UM.

Storitve namenjene študentom /diplomantom UM:

 • vpis krajše predstavitve glede delovnih izkušenj in drugih znanj, veščin ter kompetenc, ki so lahko aktualne za potencialnega delodajalca v bazo Kariernega centra Univerze v Mariboru,,
 • iskanje po oglasih prostih delovnih mest, študentskih del in praks, objavah tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog.

Storitve namenjene delodajalcem:

 • objave prostih delovnih mest,
 • objave prostih študentskih del,
 • objave prostih praks,
 • objave tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog,
 • iskanje po bazi Kariernega centra Univerze v Mariboru o krajših predstavitev delovnih izkušenj in drugih znanj, veščin in kompetenc, ki so lahko aktualne za potencialnega delodajalca, brez da so vidni osebni podatki osebe, ki jih je navedla (v primeru interesa s strani delodajalca le-ta sporoči interes KC UM, ki obvesti študenta oziroma diplomanta o interesu delodajalca, ta pa se sam odloči o nadaljnjih aktivnostih).(
 • predstavitev delodajalca na spletni strani KC UM.

2.2 Registracija v Karierno tržnico KC UM

Registracija v Karierno tržnico UM za študente/diplomante:

Pri registraciji zbiramo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek
 • telefonska številka (opcijsko)

S tem, ko se študent včlani v bazo KC UM, lahko uporablja vsebino spletne podstrani Karierna tržnica KC UM v polnem obsegu. Razmerje za uporabo vseh storitev spletne podstrani Karierna tržnica za študente se vzpostavi z vstopom študenta/diplomanta v sistem (registracijo). Študenti in diplomanti UM se lahko registrirajo v Karierno tržnico KC UM s svojo digitalno identiteto UM in potrditvijo Pristopne izjave*. V kolikor diplomant nima digitalne identitete UM, jo lahko pridobi z včlanitvijo v Alumni UM (hiperlink).

Delodajalcem ne bomo posredovali osebnih podatkov, pač pa bodo imeli vpogled le v podatke, ki predstavljajo določene izkušnje in znanja. V primeru njihovega interesa po vzpostavitvi stika s to osebo, bo Karierni center Univerze v Mariboru posredoval interes delodajalca dotični osebi, ki se sama odloči o nadaljnjih aktivnostih).

Registracija v Karierno tržnico KC UM  za delodajalce:

Razmerje za uporabo vseh storitev spletne podstrani za delodajalca se vzpostavi z vstopom delodajalca v sistem (registracija). Delodajalci se lahko registrirajo tako, da v registracijski obrazec izpolnijo zahtevane podatke in določijo svoje uporabniško ime ter geslo, ki ga bodo uporabljali za vstop v Karierno tržnico in strinjanjem s splošnimi pogoji.  

Pri registraciji zbiramo naslednje podatke:

 • Naziv podjetja (skrajšana firma)
 • Ime in priimek kontaktne osebe
 • Elektronska pošta
 • Regija
 • Dejavnost

2.3 Obveze registriranih študentov in diplomantov Univerze v Mariboru v bazo KC UM

Študenti in diplomanti se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali v KC UM, točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost. KC UM ne odgovarja za netočne podatke študentov in diplomantov UM.

KC UM si pridržuje pravico, da blokira dostop študentu oziroma diplomantu UM ali ga izbriše iz baze KC UM, če ugotovi ali sumi, da je študent oziroma diplomant vpisal netočne podatke.

2.4 Obveznosti delodajalcev

Delodajalci se obvezujejo, da bodo posredovali takšna prosta delovna mesta, študentska dela prakse in teme diplomskih, magistrskih, doktorskih, seminarskih in drugih nalog za objavo v bazi KC UM, ki ne bodo kršili veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in ne bodo v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom ali katerimkoli drugim veljavnim predpisom Republike Slovenije. Delodajalci se zavezujejo, da ne bodo posredovali oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, spodbujali rasno, spolno ali narodnostno diskriminacijo in versko ali politično nestrpnost ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom uporabnikov podstrani Karierna tržnica. V kolikor KC UM oceni, da gre za takšen oglas, si pridružuje pravico do neobjave le-tega.

Delodajalec je tudi dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo podstrani Karierna tržnica, in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati.

2.5 Pravica zavrnitve zaposlitvenega oglasa, oglasa za prosto prakso in objave teme za seminarsko, diplomsko nalogo, magistrsko, doktorsko in drugo nalogo

KC UM si pridržuje pravico zavrniti objavo prostega delovnega mesta, študentskega dela, prakse in teme diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog glede vsebine, izvora ali tehnične oblike posebno v primeru, ko gre za kršenje veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in je oglas v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom ali katerimkoli drugim veljavnim predpisom Republike Slovenije in v primeru, če oglas lahko prizadene spoštovanje človekovega dostojanstva, spodbuja rasno, spolno ali narodnostno diskriminacijo in versko ali politično nestrpnost ali dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žali verska ali politična prepričanja ali škodi interesom uporabnikov.

V navedenem primeru KC UM ni dolžan o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje uporabnika.

2.6 Varstvo osebnih podatkov

Uporabniška gesla delodajalcev so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Delodajalec je dolžan skrbeti za geslo kot dober gospodar. Gesla ne sme deliti z osebo zunaj delodajalca, ki ga prejemnik gesla predstavlja, ali z osebo znotraj delodajalca, ki ni neposredno povezana v selekcijski proces kandidatov. Pridržujemo si pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla.

Uporabniških imen in gesel študentov in diplomantov UM ne hranimo in nimamo dostopa do njih, saj prijava deluje preko AAI na podlagi njihove digitalne identitete, za katero skrbi UM.

KC UM se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost hranil vsa uporabniška imena, elektronske naslove in gesla delodajalcev. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe, torej administratorji spletne strani Kariernega centra UM. Naročnik gesla se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov podstrani Karierna tržnica KC UM.

2.7 Odjava iz Karierne tržnice

Vsak uporabnik Karierne tržnice lahko kadar koli pisno, s sporočilom na elektronski naslov .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov), zahteva, da ga  v 15 dneh od prejema njegove zahteve Karierni center UM izpiše iz Karierne tržnice.

*Pristopna izjava v Karierni center Univerze v Mariboru

S potrditvijo pristopne izjave v Karierni center Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Karierni center UM) soglašam in dovoljujem:

* da se ob zaključku študija moji osebni podatki hranijo, obdelujejo, uporabljajo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007) za potrebe Kariernega centra UM in sicer z namenom statistične obdelave, kontaktiranja in informiranja ter neposrednih trženjskih akcij in sicer brezplačno preko poštnih storitev, elektronske pošte, SMS in MMS sporočil ter glasovnih in video klicev, pri čemer se moji osebni podatki s strani Kariernega centra UM ne bodo posredovali tretjim osebam.

* da se mi s strani Kariernega centra UM na elektronski naslov posreduje informacija v primeru, da je kak delodajalec zainteresiran zame na podlagi mojih delovnih in drugih izkušenj, ki so brez tega, da jih posamezni delodajalec lahko neposredno poveže z vami, vidni le-tem.

* da se lahko kadarkoli izpišem iz članstva Kariernega centra UM.

* da se bodo moji osebni podatki hranili in arhivirali zgolj za potrebe statističnih obdelav v sklopu Kariernega centra UM.

Storitve v okviru delovanja Kariernega centra UM so za vse člane brezplačne.

3. Dostopnost

Praviloma KC UM omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše načrtovane prekinitve ob večjih tehničnih posegih, bo KC UM poskrbel, da bo o motnjah obvestil uporabnike najmanj tri dni pred začetkom del.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen  pri čemer sena 60 minut, po določenem času  seja samodejno zaključi.

4. Cena storitev

Vse storitve za vse uporabnike spletne strani KC UM so brezplačne.

5. Prijava na dogodke KC UM

Na dogodke KC UM se študenti in diplomanti UM lahko prijavijo s svojo digitalno identiteto UM.

Druga zainteresirana javnost se lahko prijavi na dogodek z vpisom svojega imena in priimka ter elektronskega naslova.

Uporabnik, ki se prijavi na dogodek KC UM, dovoljuje uporabo svojega elektronskega naslova za namene obveščanja o dogodku, na katerega se je prijavil (na primer sprememba termina dogodka, opomnik o dogodku, pošiljanje gradiva za dogodek ipd.),

Uporabnik, ki je na seznamu za obveščanje po elektronski pošti, se lahko s tega seznama odjavi tako, da pošlje sporočilo, da ne želi prejemati obvestil na elektronski naslov karierni.center@um.si.

6. Uporaba fotografij posnetih na dogodkih KC UM

Dogodki KC UM se fotografirajo za potrebe promocije. Na spletnih straneh KC UM, Facebook strani KC UM, Twitterju in mesečnih e-novicah bodo objavljene samo fotografije, kjer identiteta udeležencev ne bo razkrita.

7. Odgovornost KC UM

KC UM ni odgovoren za:

 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme UM, delodajalca ali študenta oziroma diplomanta;
 • morebitne poškodbe programske  ali računalniške opreme, s katero študenti oziroma diplomanti ali delodajalci uporabljajo spletno stran KC UM;
 • slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani KC UM zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
 • motnje delovanja spletne strani KC UM, ki so posledica višje sile;
 • izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani KC UM;
 • netočne podatke študentov oziroma diplomantov, ki jih le-ti vpisujejo na podstran Karierna tržnica KC UM;
 • netočne podatke, ki jih delodajalci objavljajo na podstrani Karierna tržnica KC UM;
 • pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo elektronskih sporočil;
 • za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani KC UM, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
 • zagotovitev odzivnosti študentov oziroma diplomantov na zaposlitvene oglase, oglase prostih praks ter objave tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih nalog , ker so ti odvisni od zahtev ter značilnosti prostega delovnega mesta, proste prakse ter teme diplomske, magistrske, doktorske in seminarske naloge

8. Reševanje sporov

Za reševanje sporov je krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Povežite se z nami