ŠTUDENTI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI

Čustvene težave in motnje so izraz šibkosti asimilacije in čustvenih procesov, vedenjske pa poleg nestabilnosti čustvovanja tudi težav v prilagajanju. Čustvene in vedenjske težave se pogosto kombinirajo z drugimi težavami, ne le psihološkimi in biološkimi, temveč tudi socialnimi in učnimi.

Najpogosteje se čustvene in vedenjske težave pojavljajo pri osebah z učnimi težavami, primanjkljajih na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnih, pri tistih, ki imajo težave s pozornostjo in spominom ter pri tistih, katerih vedenje je impulzivno, manj obvladano. Praviloma se pojavljajo skupaj s primanjkljaji/motnjami na drugih področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra idr..

O motnjah govorimo, kadar so spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja.

Čustvene motnje

Osebe s čustvenimi motnjami doživljajo hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar moti psihosocialno delovanje. Oteženo je doseganje razvojnih nalog, kot je npr. osamosvajanje, redno obiskovanje študija/redno prihajanje na delo, vzpostavitev partnerskega odnosa, oblikovanje odnosa s sodelavci. Značilni so pomanjkanje samozavesti, zmanjšano samospoštovanje, nizka samopodoba, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti, krivde, brezvoljnosti, pomanjkanje energije, interesov in koncentracije, umik/izogibanje okoliščinam (tudi v šoli), ki sprožajo tesnobo in/ali depresivno razpoloženje.

Najpogostejše čustvene motnje v prehodu v odraslost:

  • depresivna motnja (depresivno razpoloženje ali dolgotrajna izguba užitka/ zanimanja za dejavnosti),
  • anksiozne motnje (več vrst: generalizirana anksiozna motnja, panična motnja, socialna anksiozna motnja, fobije. Tesnoba ne izgine, sčasoma se slabša, simptomi motijo dnevne dejavnosti),
  • motnja bipolornega spektra (doživljanje izmenično depresivne epizode z obdobji maničnih simptomov (evforija, razdražljivost, povečana energija, hiteče misli, impulzivno razmišljanje, vedenje).

Vedenjske motnje

Gre za primanjkljaje v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih socialnih situacij, zmanjšana je sposobnost učenja iz izkušenj, zmanjšana sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb, zmanjšana je kontrola lastnih impulzov - pogosti so impulzivni in nepredvidljivi vedenjski odzivi, v konfliktih težje uvidijo/priznajo svoj delež, krivdo in napake pripisujejo drugim. Okolje otroka odklanja in/ali kaznuje, saj je vedenje moteče. Tovrstni odzivi okolja primanjkljaj vzdržujejo in poglabljajo. Prvi znaki motenj se pojavijo v otroštvu ali mladostništvu. Zelo redko je, da bi se simptomi motenj pojavili šele v odraslosti. 
 

Povzeto po:

  • Femec, P. (2023). Podpora študentom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Predavanje za karierne svetovalce UM.
  • Kobolt, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna pedagogika, 15(2). 153-173.
  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
     

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave in želite podporo, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Institucije, kamor se lahko obrnete po brezplačno poglobljeno podporo in pomoč najdete tukaj.

Povežite se z nami