ŠTUDENTI S SKRBSTVENIMI OBVEZNOSTMI IN OBVEZNOSTMI ZAPOSLITVE

Skrbstvene obveznosti so vsakdanji del življenja. Poleg skrbi za otroke, bolne in starejše skrb vključuje tudi vsakodnevno fizično, emocionalno in socialno vzdrževanje družin in posameznikov. Čeprav je neformalno skrbstveno delo čustveno izpolnjujoče, ima pogosto visoko ceno za posameznikovo zdravje, prosti čas in delo/študij.

Največji izzivi za študente s skrbstveno odgovornostjo so usklajevanje obveznosti ter finančni in fizični napor. Usklajevanje študija in neformalne oskrbe povzroča stres, neprespanost, utrujenost, neredko tudi depresijo in poslabšanje fizičnega zdravja, kar se pozna tudi v slabših akademskih rezultatih. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Študenti z obveznostmi zaposlitve so v delovnem razmerju in imajo zraven delovnih nalog na delovnem mestu še študijske obveznosti. Za zaposlene študente je za učinkovito opravljanje delovnih in študijskih obveznosti ključna organizacija časa. Vendar pa vsi niso isto vešči upravljanja s časom in razporejanja obveznosti, kar lahko privede do stresnih situacij. Neučinkovita organizacija časa lahko študente pahne v začaran krog konstantnega doživljanja stresa, kar lahko privede do nervoze, osamljenosti, nespečnosti, zaskrbljenosti, ...

Študenti z obveznostmi zaposlitve imajo še vedno status študenta, ne morejo pa koristiti pravic in ugodnosti, ki iz tega statusa izhajajo (npr. pravica zdravstvenega varstva, subvencionirana prehrana, subvencioniran prevoz, subvencionirano bivanje, možnost štipendiranja, možnost dela preko študentske napotnice). Še vedno pa lahko naprej nemoteno študirajo in opravljajo študijske obveznosti brezplačno. 

Povzeto po:

  • Hrženjak, M. (2022). Kako poskrbeti za zaposlene s skrbstvenimi odgovornostmi. Mirovni inštitut. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
  • Zakon o visokem šolstvu (ZViS). (1993). Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave in želite podporo, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Institucije, kamor se lahko obrnete po brezplačno poglobljeno podporo in pomoč najdete tukaj.

 

Povežite se z nami