ŠTUDENTI Z RAZLIČNIMI IZJEMNIMI OSEBNIMI, SOCIALNIMI IN DRUŽINSKIMI OKOLIŠČINAMI

Osebne izjemne okoliščine so poleg spola, starosti in narodnosti še rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, nosečnost, starševstvo, družbeni položaj, premoženjsko stanje in druge podobne osebne okoliščine, ki so nerazdružljivo povezane z osebo ali njeno identiteto.

Kadar se ljudem kršijo enake pravice zaradi njihovih osebnih okoliščin, govorimo o diskriminaciji. Diskriminacija je lahko slabo ravnanje, razlikovanje, drugačno obravnavanje, izključevanje ali poniževanje ljudi, ki se dogaja zaradi osebnih okoliščin. Nadlegovanje šteje za eno od oblik diskriminacije in predstavlja nezaželeno ravnanje, povezano s katero koli osebno okoliščino, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo. Diskriminacija lahko vpliva tudi na duševno zdravje, saj lahko vodi v depresijo, stres, tesnobo, izogibanje, socialni umik, osamljenost, ... 

Izjemne družinske in socialne okoliščine so skrb za ožjega družinskega člana s posebnimi potrebami, bolezen ožjega družinskega člana in skrb zanj, nasilje v družini, matere samohranilke in nizki osebni dohodki oziroma brezposelnost staršev/skrbnikov. Neugodne razmere vodijo v stresne situacije, ki vplivajo tako na psihično kot tudi fizično zdravje posameznika. 

Izjemne osebne, socialne in družinske okoliščine lahko vodijo do stisk. Ljudje smo si med seboj različni ter doživljamo stiske ob različnih situacijah, vsem pa je skupno dejstvo, da je stiska neprijetna. Stiske se lahko kažejo v različnih oblikah, denimo v obliki žalosti, strahu, lahko pa se stiska izraža tudi skozi agresijo, jezo, napetost, pretirano uporabo alkohola, poživil in pomirjeval.  

Med različne izjemne osebne, socialne in družinske okoliščine prištevamo tudi odvisnosti. Med mladimi so vse pogostejše odvisnosti od drog, saj so le-te lažje dostopne. Vzroki za nastanek odvisnosti so povsem različni, lahko gre za radovednost, dolgčas, uporništvo, pritiske vrstnikov, neurejene odnose v družini, nesposobnost reševanja problemov, beg pred realnostjo, nezadovoljstvo, iskanje ugodja, tesnobo, čustveno napetost, neurejeno socialno okolje, itd. Odvinost se kaže v telesnih (spremembe na očeh, nepojasnjene bolezni, velike spremembe v teži, bruhanje, slabi lasje, slaba koža, potenje, tresenje, razdražljivost,...) ter duševnih in čustvenih znakih (nenadne spremembe v razpoloženju, razdražljivost, kompulzivnost, depresija, apatičnost,...).

K različnim izjemnim osebnim, socialnim in družinskim okoliščinam spada tudi nižji socialno-ekonomski status. Življenjski standard se z leti slabši, tudi študenti so vedno bolj odvisni od primarne družine. Osebe, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, se v vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi stresnimi situacijami, kot so npr. slabi bivanjski pogoji, nerešeno stanovanjsko vprašanje, šibko telesno zdravje, slabša samopodoba, konflikti v družini in partnerskem odnosu, denarna negotovost, itd.

Povzeto po:

  • Dovečar, T. in Rojko, I. (2023). Podpora študentom, ki se srečujejo z drogami in študentom iz socialno šibkejšega okolja. Predavanje za karierne svetovalce UM.
  • Kako pomagati svojcem ali prijateljem v duševni/psihični stiski v času epidemije (22. 4. 2022). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
  • Osebne okoliščine diskriminacije (b.d.). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.
  • Rozman, S. (2023). Podpora študentom z različnimi izjemnimi osebnimi in družinskimi okoliščinami. Predavanje za karierne svetovalce UM.

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave in želite podporo, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Institucije, kamor se lahko obrnete po brezplačno poglobljeno podporo in pomoč najdete tukaj.

Povežite se z nami