Osebe s posebnimi potrebami

Temeljno načelo demokratične družbe je zagotoviti osebam s posebnimi potrebami enake pravice in možnosti, da dobijo in tudi obdržijo zaposlitev po svoji izbiri ter glede na svoje sposobnosti. Mednarodna zakonodaja poudarja pravico osebam s posebnimi potrebami do ustreznega izobraževanja in kariernega svetovanja, skratka do sistema popolne rehabilitacije, katerega cilj je najti osebam s posebnimi potrebami mesto na odprtem trgu delovne sile.

Še posebej pomembna sta usposabljanje in osebna motivacija, saj je za osebe s posebnimi potrebami iskanje zaposlitve še bolj specifično, težje ter zahteva dodatne aktivnosti.

Orodja za vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg delovne sile:

 • Ustvarjanje delovnih razmer, ki ustrezajo zdravstvenemu stanju oseb s posebnimi potrebami;
 • Povečana skrb za olajšanje njihovega dela;
 • Sistem, ki zagotavlja materialno motiviranje oseb s posebnimi potrebami, da se pripravijo na zaposlitev, podpiranje samozaposlovanja in interesa za iskanje dela;
 • Pomoč v obliki zaposlitve pod posebnimi pogoji za tiste, ki ne morejo najti dela na odprtem trgu delovne sile.

Integracija oseb s posebnimi potrebami v družbo pomeni, da se pri njihovem zaposlovanju upošteva poklicne interese, zdravstveno stanje, poklicne spretnosti ter poklicna prilagoditev delovnemu procesu.

Potrebno je povečati socialno vključenost oseb s posebnimi potrebami, zagotoviti možnosti za enakovredno udeležbo na trgu dela s kreiranjem ustreznih delovnih mest in pogojev za delo ter boljše izrabiti finančna sredstva, ki jih država namenja za pospeševanje zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami.

Rešitve bi morale biti usmerjene k prizadevanjem, da bi študentom s posebnimi potrebami omogočili samostojno usmerjanje kakovosti delovnega življenja in prevzemanju odgovornosti za odločitve. Karierno svetovanje, zaščitno in podporno zaposlovanje, zaščitena delovna mesta in subvencije povečujejo zaposljivost in to tako, da se osebe s posebnimi potrebami usposobijo za ustrezno delo, se zaposlijo, zaposlitev obdržijo, v njej napredujejo ali spremenijo svojo poklicno kariero.

Svetovalci usmerjamo osebe s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki jim omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v delovno okolje ter nudimo pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih ne morejo opravljati sami. Osebe s posebnimi potrebami so del naše družbe, ki si zasluži posebno pozornost in spoštljiv odnos.

Svetovalci Kariernega centra Univerze v Mariboru pomagamo pri:

 • Izbiri poklica, ki vas zanima;
 • Izbiri pripravništva, prakse oziroma različnih programov usposabljanja, ki so odvisni od vaših sposobnosti;
 • Strokovni pomoči in svetovanju pri prilagoditvi delovnega mesta.

Trenutno poteka projekt z naslovom Prehod mladih na trg dela, katerega koordinator je Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo: 

 • motnje v duševnem razvoju,
 • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
 • gluhoto in naglušnost,
 • govorno-jezikovne motnje,
 • gibalno oviranost,
 • dolgotrajno bolezen,
 • avtistične motnje ter
 • čustvene in vedenjske motnje,

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju, na podlagi česar bodo upravičeni do statusa invalida.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.prehodmladih.si 

 

 

Vir: Zaposlovanje invalidov v Evropski uniji in v državah v tranziciji, Zbornik kongresa, FIMITIC, 2001

Povežite se z nami