GLUHI, NAGLUŠNI IN ŠTUDENTI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI PRIMANJKLJAJI

Naglušne osebe imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhe osebe pa več kot 110 dB. Izguba sluha vpliva na različna področja posameznikovega življenja – na sporazumevanje, socializacijo in tudi na izobraževanje. V populaciji naglušnih in gluhih oseb se lahko pojavljajo velike individualne razlike. Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo vrsta in stopnja izgube sluha, čas nastanka, ustrezna in zgodnja habilitacija ali rehabilitacija, kognitivne, osebnostne in druge lastnosti.

O govorno-jezikovnih primanjkljajih govorimo, kadar pride do odstopanj v govornem razvoju. Osebe imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, izražanja in/ali smiselne uporabe jezika, govora in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na posameznikovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje.

Povzeto po:

  • Apih, A. (2022). Kaj so komunikacijske, govorne in jezikovne motnje? Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.  
  • Marot, V., Jelenc, N. in Korošec, B. (2018). Govorne motnje v otroštvu. Rehabilitacija, 17(2), 51-59.
  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami