Karierni portfolio

Karierni portfolio je pripomoček za beleženje lastne karierne poti, njeno načrtovanje in vrednotenje. V osnovi gre za mapo, kamor shranjujemo vse dokaze o svoji usposobljenosti, delovnih izkušnjah, znanju, veščinah, kompetencah in referencah.
S pripravo portfolia posameznik zbira dokazila o formalnem in neformalnem izobraževanju ter priložnostnem učenju na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju. Gre torej za zbirno mapo posameznikove usposobljenosti oziroma učnih dosežkov in izkušenj (delovnih, življenjskih). Lahko nam služi kot zapis le-teh, ali pa kot zabeležka razvoja posameznih stopenj v procesu učenja. Na področju poklicnih kvalifikacij to pomeni pregled posameznikovega učenja, delovnih ali drugih izkušenj, sistematično urejenih pridobljenih kompetenc in kvalifikacij, ki zadovoljuje zahteve, izražene v nacionalnem sistemu poklicnih kvalifikacij.

Portfolio vsebuje naslednje podatke:

• osebni podatki: življenjepis, vsa formalna javno - veljavna dokazila o izobraževanju ali usposabljanju in pregled delovnih zaposlitev;
• podatki o udeležbi na usposabljanjih: priprava pregleda o obisku tečajev, seminarjev;
• pregled delovnih izkušenj: priprava zapisa delovnih izkušenj, ki se navezujejo na področje želene poklicne kvalifikacije;
• dokazila: sem sodijo najrazličnejša dokazila o neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo izključno na določeno kvalifikacijo, ki jo želi kandidat pridobiti. To so lahko izdelki posameznika, njegovi pisni prispevki, pisanje računalniškega programa, referenčna pisma sedanjih in preteklih delodajalcev, posebne nagrade in pohvale.

Projekti, usposabljanja, delovne izkušnje, izobrazba in izdelki predstavljajo širok spekter možnih posameznikovih izkušenj. Če vsakega od teh elementov opremimo z opisom, referencami, samovrednotenjem, lastno osebno izkušnjo in dokumenti, omogoča to celovit opis in hkrati poglobljeno zavedanje posameznika o dani izkušnji.

S pripravo kariernega portfolia posameznik »pregleda« svoje pretekle izkušnje in jih ovrednoti ter jih podrobneje opiše, da bi pojasnil katera znanja, spretnosti, veščine in kompetence si je pridobil v življenju. Tako ugotovi, da se je marsikaj naučil, po drugi strani pa ob takšni temeljiti analizi svojih zanj ugotovi, kaj mu še manjka in česa se bo moral še naučiti glede na zastavljene cilje.

Povežite se z nami